UMOWA LICENCYJNA
na instalację i użytkowanie programu DRUKI Gofin

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszej Umowie licencyjnej definicje oznaczają:

 1. Licencjodawca/Administrator Danych Osobowych:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia 800 162 732
  https://www.gofin.pl, e-mail: prenumerata@gofin.pl
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra).

 2. Licencjobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła, posiada lub użytkuje Program, niezależnie od przynależności do danej grupy kapitałowej.

 3. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługi elektroniczne – udostępniane drogą elektroniczną usługi w postaci dostępu do cyfrowych zasobów, w tym witryn internetowych.

 5. Komputer – fizyczne urządzenie elektroniczne z wewnętrznym urządzeniem magazynującym dane służące do uruchomienia Programu, spełniające wymagania techniczne opisane w niniejszej Umowie licencyjnej.

 6. Program – oprogramowanie DRUKI Gofin, którego właścicielem praw majątkowych, intelektualnych oraz wszelkich innych praw jest Licencjodawca.

 7. Instalacja Programu – proces polegający na skopiowaniu plików Programu do Komputera za pośrednictwem aplikacji instalacyjnej w celu wielokrotnego uruchamiania Programu.

 8. Program wersja komercyjna – sposób działania Programu umożliwiający Użytkowanie komercyjne.

 9. Program wersja niekomercyjna – sposób działania Programu umożliwiający Użytkowanie niekomercyjne.

 10. Aktywacja Programu – proces, który pozwala na uruchomienie Programu wersja komercyjna lub Programu wersja niekomercyjna poprzez przypisanie prawa korzystania z Programu do Komputera, na którym dokonano aktywacji Programu. Do wykonania aktywacji Programu niezbędne jest posiadanie aktywnego dostępu do sieci internet Komputera, dla którego dokonywana jest aktywacja oraz zaakceptowanie warunków niniejszej Umowy licencyjnej.

 11. Aktywacja Programu wersja niekomercyjna – konieczny do wykonania proces Aktywacji Programu, pozwalający na korzystanie z Programu wersja niekomercyjna.

 12. Aktywacja Programu wersja komercyjna – konieczny do wykonania proces Aktywacji Programu, pozwalający na korzystanie z Programu wersja komercyjna. Aktywacja wymaga posiadania wykupionej aktualnej Licencji czasowej oraz podania danych, np. imienia i nazwiska osoby wykorzystującej zakupioną Licencję czasową. Podane dane są wykorzystywane wyłącznie w celach ewidencji zainstalowanych wersji komercyjnych Programów na wyłączny użytek Licencjobiorcy.

 13. Dezaktywacja Programu – proces pozwalający na odłączenie praw korzystania z Programu od Komputera, na którym dokonano aktywacji Programu.

 14. Dokument Gofin – plik z rozszerzeniem GOFIN, którego oryginalnym źródłem pochodzenia jest strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym http://www.druki.gofin.pl, stanowiąca własność Licencjodawcy.

 15. Cele własne – możliwość wykorzystywania Programu wersja niekomercyjna wyłącznie wewnątrz organizacji Licencjobiorcy. Dopuszcza się wykorzystywanie Programu do  prowadzenia rozliczeń Licencjobiorcy z urzędami oraz pracownikami zatrudnionymi w organizacji Licencjobiorcy. Jednocześnie zabrania się usługowego wykorzystywania Programu dla jednostek spoza organizacji Licencjobiorcy.

 16. Cele komercyjne – możliwość wykorzystywania Programu wersja komercyjna dla potrzeb prowadzenia działalności komercyjnej (w tym zarobkowej), jak i usługowego wykorzystywania Programu dla jednostek spoza organizacji Licencjobiorcy.

 17. Użytkowanie niekomercyjne – możliwość używania Programu wersja niekomercyjna do przetwarzania i wykorzystywania Dokumentu(ów) Gofin w  Celach własnych bez posiadania wykupionej Licencji czasowej Programu do zastosowań komercyjnych.

 18. Użytkowanie komercyjne – możliwość używania Programu wersja komercyjna do przetwarzania i wykorzystywania Dokumentu(ów) Gofin w Celach komercyjnych w okresie ważności Licencji czasowej.

 19. Licencja czasowa – umożliwia Użytkowanie komercyjne Programu wersja komercyjna wyłącznie przez okres czasu, na który została wykupiona.

 20. Sposób licencjonowania – Program wersja komercyjna jest licencjonowany poprzez udzielanie Licencji czasowej na Komputer. Program wersja niekomercyjna licencjonowany jest poprzez udzielenie nieograniczonej czasowo licencji na Komputer.

 21. Dane identyfikacyjne – login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło. Hasło jednorazowe nadawane jest przez Licencjodawcę po zakupie prenumeraty/abonamentu. Hasło własne ustalane jest indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA Gofin lub pierwszego logowania hasłem jednorazowym.

 22. Wygaśnięcie ważności Licencji czasowej – następuje z chwilą, kiedy minie termin ważności wykupionej licencji. Wygaśnięcie Licencji czasowej powoduje utratę możliwości korzystania z Programu wersja komercyjna. Aktywacja i Dezaktywacja licencji w okresie ważności Licencji czasowej, nie ma wpływu na okres funkcjonowania Licencji czasowej.

 23. KONTO Gofin – dodatkowe usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi pod adresem https://logowanie.gofin.pl po zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych. KONTO Gofin może założyć każdy Użytkownik Programu po akceptacji Regulaminu Serwisów internetowych Licencjodawcy. Formularz zakładania KONTA Gofin dostępny jest pod adresem https://logowanie.gofin.pl/zakladanie-konta.


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Licencjodawca niniejszym udostępnia i udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na użytkowanie Programu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej.

 2. Udzielenie Licencji na Program wersja komercyjna następuje odpłatnie, zgodnie z cennikiem opublikowanym przez Licencjodawcę. Udzielenie Licencji na Program wersja niekomercyjna następuje nieodpłatnie.

 3. Niniejsza Umowa licencyjna, zwana dalej Licencją, określa zasady korzystania z Programu.

 4. Program oraz wszelkie zawarte w nim materiały redakcyjne stanowią wyłączną własność Licencjodawcy.

 5. Koszty połączenia z internetem wymaganego do pobrania, instalacji i korzystania z Programu pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci internet. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Programu.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Programu Komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania systemowe:
  1. system operacyjny Windows (10, 8, 7),
  2. procesor 1.5 GHz kompatybilny z x86,
  3. 850 MB wolnej pamięci RAM,
  4. 850 MB dla systemów 32-bitowych lub 2 GB dla systemów 64-bitowych wolnej przestrzeni na dysku twardym,
  5. Microsoft .NET Framework 4.5,
  6. przeglądarka internetowa Internet Explorer 9.0,
  7. rozdzielczość 1024x768.
 2. Do prawidłowego funkcjonowania Programu w wersji komercyjnej z sieciową bazą podmiotów wymagane jest posiadanie zainstalowanego serwera bazodanowego MariaDB w wersji minimum 10.2.
 3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie powoduje automatyczne nawiązywanie połączenia z siecią internet w celu:
  1. rejestracji i aktywacji Programu,
  2. sprawdzenia dostępności nowszej wersji Programu,
  3. sprawdzania legalności zainstalowanej kopii Programu,
  4. połączenia z witrynami znajdującymi się w domenie *.gofin.pl, które stanowią własność Licencjodawcy.

§ 4. Zasady korzystania

 1. Licencjobiorca ma prawo do:
  1. tworzenia jednej kopii zapasowej Programu, przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne zastrzeżenia zamieszczone w Programie powinny być reprodukowane na kopii bezpieczeństwa,
  2. instalacji i użytkowania jednej kopii Programu na jednym Komputerze, niezależnie od posiadanej kopii bezpieczeństwa.
 2. Wykorzystywanie Programu zainstalowanego na Komputerze do Użytkowania komercyjnego wymaga Aktywacji Programu wersja komercyjna.
 3. Wykorzystywanie Programu zainstalowanego na Komputerze do Użytkowania niekomercyjnego wymaga Aktywacji Programu wersja niekomercyjna.
 4. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Programu:
  1. w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszą Licencją,
  2. w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet,
  3. w sposób nieuciążliwy dla innych Licencjobiorców,
  4. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 5. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Programu jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
 6. Licencjobiorca może użytkować Program wersja komercyjna tylko i wyłącznie w okresie ważności Licencji czasowej,
 7. Licencjobiorca może użytkować Program wersja niekomercyjna w przypadku braku lub po zakończeniu się okresu ważności Licencji czasowej Programu wersja komercyjna.
 8. Licencjobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Programu.
 9. Licencjobiorca może w dowolnym czasie przestać korzystać z Programu. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Programu z Komputera.
 10. W przypadku stwierdzenia, że Licencjobiorca dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Licencją, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Licencjodawcy, Licencjodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Licencjobiorcę z Programu i świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 11. Licencjobiorca korzysta z Programu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 12. Zabronione jest:
  1. Użytkowanie, Instalacja oraz wykonywanie kopii zapasowej Programu w sposób odbiegający od podanego w niniejszej Licencji,
  2. Instalowanie Programu na komputerach będących np. serwerami plików (tzw. multipleksacja), celem udostępnienia grupowego wykorzystywania Programu,
  3. przeprowadzanie procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji lub stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego Programu,
  4. modyfikowanie Programu lub łączenie części lub całości Programu z innym programem,
  5. wypożyczanie, dzierżawienie, sprzedaż, sublicencjonowanie, cedowanie, przenoszenie praw do Programu,
  6. Użytkowanie komercyjne Programu wersja niekomercyjna (bez posiadania ważnej Licencji czasowej),
  7. publikowanie Programu jak i dokumentu(ów) GOFIN, w sieci internet bez zgody Licencjodawcy.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Programie należą do Licencjodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 2. Korzystanie z treści publikowanych w Programie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Licencjodawcy, jest zabronione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Program przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego jako login w procesie Aktywacji Programu wersja komercyjna danymi KONTA Gofin w celu umożliwienia bezpiecznego, autoryzowanego dostępu do usług, zgodnie z Licencją Programu.
 2. Licencjodawca informuje, że w celu realizacji aktywacji Programu wersja komercyjna niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas aktywacji.
 3. Licencjobiorca, akceptując warunki Licencji, akceptuje przetwarzanie danych opisanych w § 6 pkt 1 i 2.
 4. Akceptacja Licencji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Programu.
 5. Licencjodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. Odpowiedzialność Licencjodawcy

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia Programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Programu, niebędące w zakresie odpowiedzialności Licencjodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Programu. W związku z powyższym żadnego postanowienia Licencji, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Licencjodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Programu, a Licencjobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Programu, mając przede wszystkim na uwadze, że Program nie został zaprojektowany w sposób zapewniający optymalne jego funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.

§ 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi elektronicznej zawartej
na odległość przez Licencjobiorcę będącego Konsumentem

 1. W przypadku zakupu Programu wersja komercyjna Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Umowy licencyjnej, wysyłając go po wypełnieniu, na adres Licencjodawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60, lub e-mailem: prenumerata@gofin.pl; skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Licencjobiorcę oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Licencjobiorca będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Licencjobiorcy będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Licencjodawca obowiązany jest zwrócić Licencjobiorcy cenę towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 6. Licencjobiorca będący konsumentem, rozpoczynając korzystanie z Usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Po wystąpieniu tych zdarzeń Licencjobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Rozpoczęcie korzystania z Usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszej Umowy licencyjnej podczas Aktywacji Programu (przy użyciu Danych identyfikacyjnych).

§ 9. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Programu należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: prenumerata@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu: 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00,
  3. faksem na numer: 95 720 85 60,
  4. pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Licencji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Licencji mają zastosowanie przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej Licencji, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

 4. §10 pkt 3 nie ma zastosowania do Licencjobiorcy będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór

Adresat:
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
telefon: 95 720 85 40, faks: 95/720 85 60
e-mail: prenumerata@gofin.pl, https://sklep.gofin.pl.

Informuję o odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

.

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

.

umowy o świadczenie następującej usługi(*)

.

Data FAKTURY:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić