UMOWA LICENCYJNA na instalację i użytkowanie
programu DRUKI Gofin
do zastosowań komercyjnych

Niniejsze postanowienia stanowią umowę pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.

§1. Definicje

 1. Licencjodawca – Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 2. Licencjobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła, posiada lub użytkuje Program.

 3. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługi elektroniczne – udostępniane drogą elektroniczną usługi w postaci dostępu do cyfrowych zasobów danych, w tym witryny internetowe.

 5. Program – oznacza oprogramowanie DRUKI Gofin, którego właścicielem praw majątkowych, intelektualnych oraz wszelkich innych praw jest Licencjodawca.

 6. Komputer – stanowi fizyczny system sprzętowy z wewnętrznym urządzeniem magazynującym dane, służący do uruchomienia Programu.

 7. Instalacja Programu – to proces polegający na skopiowaniu plików Programu do Komputera za pośrednictwem aplikacji instalacyjnej w celu wielokrotnego uruchamiania Programu.

 8. Dokument Gofin – oznacza plik z rozszerzeniem GOFIN, którego oryginalnym źródłem pochodzenia jest strona internetowa znajdująca się pod adresem www.druki.gofin.pl, stanowiąca własność Licencjodawcy.

 9. Cele własne – oznacza wykorzystywanie Programu tylko i wyłącznie wewnątrz organizacji Licencjobiorcy. Dopuszcza się wykorzystywanie Programu do prowadzenia rozliczeń Licencjobiorcy z urzędami oraz pracownikami zatrudnionymi w organizacji Licencjobiorcy. Jednocześnie zabrania się usługowego wykorzystywania Programu dla jednostek spoza organizacji Licencjobiorcy.

 10. Cele komercyjne – oznacza możliwość wykorzystania Programu dla potrzeb prowadzenia działalności komercyjnej (w tym zarobkowej) jak i usługowego wykorzystywania Programu dla jednostek spoza organizacji Licencjobiorcy. Nie jest celem komercyjnym wykorzystywanie Programu tylko i wyłącznie wewnątrz organizacji Licencjobiorcy i nie jest celem komercyjnym prowadzenie rozliczeń Licencjobiorcy z urzędami oraz pracownikami zatrudnionymi w organizacji Licencjobiorcy.

 11. Użytkowanie niekomercyjne – poprzez użytkowanie Programu w sposób niekomercyjny rozumie się przetwarzanie i wykorzystywanie Dokumentu(ów) Gofin przez Program w Celach własnych bez posiadania wykupionej Licencji czasowej Programu do zastosowań komercyjnych.

 12. Użytkowanie komercyjne – oznacza możliwość używania Programu do przetwarzania i wykorzystywania Dokumentu(ów) Gofin w Celach komercyjnych w okresie ważności Licencji czasowej.

 13. Licencja czasowa – umożliwia Użytkowanie komercyjne Programu wyłącznie przez okres czasu, na który została wykupiona.

 14. Sposób licencjonowania – Program jest licencjonowany poprzez udzielanie Licencji czasowej na Komputer.

 15. Dane rejestracyjne – to imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby dokonującej aktywacji programu.

 16. Dane aktywacyjne – to nazwa użytkownika oraz hasło podane na fakturze dokumentującej zakup Licencji czasowej.

 17. Rejestracja programu – to dobrowolny proces polegający na przekazaniu danych rejestracyjnych Licencjobiorcy Licencjodawcy.

 18. Aktywacja Programu – to proces, który pozwala na uruchomienie Programu do Użytkowania komercyjnego poprzez przypisanie Licencji czasowej do Komputera, na którym dokonano Instalację Programu.
  Do wykonania aktywacji Programu niezbędne jest:

  • posiadanie dostępu do sieci Internet Komputera, dla którego dokonywana jest aktywacja Programu,

  • posiadanie wykupionej aktualnej Licencji czasowej.

 19. Deaktywacja Programu – to proces pozwalający na odłączenie Licencji czasowej Programu od Komputera, na którym dokonano aktywacji Programu.

 20. Wygaśnięcie ważności Licencji czasowej – następuje z chwilą, kiedy minie termin ważności wykupionej licencji.


§2. Prawa Licencjobiorcy

Licencjobiorca ma prawo do:

 1. Instalacji Programu na Komputerze.
  Licencjobiorca może dokonać instalację Programu na jednym Komputerze.

 2. Wykonania kopii zapasowej.
  Licencjobiorca może stworzyć jedną kopię zapasową Programu, na dysku lub innym nośniku i korzystać z niej wyłącznie w celu zainstalowania Programu na Komputerze. Wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne zastrzeżenia zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na kopii zapasowej Programu.

 3. Czasowego użytkowania komercyjnego.
  Licencjobiorca może Użytkować Komercyjnie Program przez okres ważności Licencji czasowej Programu, przy zachowaniu ograniczeń, które nakłada niniejsza licencja.


§3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi elektronicznej zawartej na odległość przez Licencjobiorcę będącego konsumentem

 1. W przypadku zakupu usług elektronicznych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Umowy licencyjnej, wysyłając go po wypełnieniu, na adres Licencjodawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60, lub e-mailem: prenumerata@gofin.pl, skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Licencjobiorcę oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Licencjobiorca będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Licencjobiorcy będącego konsumentem, o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Licencjodawca obowiązany jest zwrócić Licencjobiorcy cenę towaru, o ile została wcześniej zapłacona.

 6. Licencjobiorca będący konsumentem, rozpoczynając korzystanie z Usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta. Po wystąpieniu tych zdarzeń Licencjobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy.

 7. Rozpoczęcie korzystania z Usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszej Umowy licencyjnej podczas Aktywacji Programu (przy użyciu Danych aktywacyjnych).


§4. Ograniczenia licencyjne

 1. Zabronione jest:
  1. Użytkowanie, Instalacje oraz wykonywanie kopii zapasowej Programu w sposób odbiegający od podanego w niniejszej licencji.

  2. Instalowanie Programu na komputerach będącymi np. serwerami plików (tzw. multipleksacja), celem udostępnienia grupowego wykorzystywania Programu.

  3. Przeprowadzanie procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji lub stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego Programu.

  4. Modyfikowanie Programu lub łączenie części lub całości Programu z innym programem.

  5. Wypożyczanie, dzierżawienie, sprzedaż, sublicencjonowanie, cedowanie, przenoszenie praw do Programu.

  6. Użytkowanie komercyjne Programu bez posiadania ważnej Licencji czasowej.

  7. Publikowanie Programu jak i dokumentu(ów) GOFIN w sieci Internet bez zgody Licencjodawcy.


§5. Obowiązek rejestracji i aktywacji

Wykorzystywanie Programu do Użytkowania komercyjnego wymaga rejestracji i aktywacji Programu zainstalowanego na Komputerze.


§6. Połączenie z siecią Internet

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie powoduje automatyczne nawiązywanie połączenia z siecią Internet w celu:

 1. rejestracji i aktywacji Programu,

 2. sprawdzenia dostępności nowszej wersji Programu,

 3. losowego sprawdzania legalności zainstalowanej kopii Programu,

 4. połączenia z witrynami znajdującymi się w domenie *.gofin.pl, które stanowią własność Wydawnictwa.


Licencjobiorca niniejszym wyraża na to zgodę.


§7. Prywatność

Dane rejestracyjne przekazywane w procesie rejestracji i aktywacji programu, służą potrzebom realizacji niniejszej umowy licencyjnej. Dane rejestracyjne mogą zostać wykorzystane do wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres email, tylko w przypadku kiedy w formularzu rejestracji wyrażono na takie działania zgodę.


§8. Gwarancja

Licencjodawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Programu, przez okres trwania Licencji czasowej.

§9. Odpowiedzialność Licencjodawcy

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z Programu, także za jego nieprawidłowe działanie.


§10. Naruszenie Licencji

 1. Licencjodawca ma prawo odebrać Licencję Licencjobiorcy w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Licencji.

 2. W przypadku odebrania praw do korzystania z Programu, Licencjobiorca zobowiązany jest do trwałego wykasowania wszelkich elementów Programu.

 3. W przypadku odebrania Licencji, Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych z zakupem Programu.

 4. Licencjodawca ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z nadużyć Licencjobiorcy.


§11. Wymagania techniczne

Do prawidłowego funkcjonowania Programu, Komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe:

 • system operacyjny Windows (10, 8, 7),

 • procesor 1.5 GHz lub szybszy,

 • pamięć operacyjna RAM: 512 MB lub więcej,

 • 850 MB dla systemów 32 bitowych lub 2 GB dla systemów 64 bitowych wolnej przestrzeni na dysku twardym.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Licencji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Licencji mają zastosowanie przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej Licencji, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

 4. §9, §10 pkt 3 oraz §12 pkt 3 nie mają zastosowania do Licencjobiorcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór

Adresat:
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
www.sklep.gofin.pl, faks: 95/720 85 60,
e-mail: prenumerata@gofin.pl, telefon: 95/ 720 85 40.

Informuję o odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

.

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

.

umowy o świadczenie następującej usługi(*)

.

Data FAKTURY:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić