UMOWA LICENCYJNA na instalację i użytkowanie
programu DRUKI Gofin
do zastosowań niekomercyjnych

Niniejsze postanowienia stanowią umowę pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.

§1. Definicje

 1. Licencjodawca – Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 2. Licencjobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, użytkownik, który nabył, posiada lub użytkuje Program.

 3. Program – oznacza oprogramowanie DRUKI Gofin, którego właścicielem praw majątkowych, intelektualnych oraz wszelkich innych praw jest Licencjodawca.

 4. Komputer – stanowi fizyczny system sprzętowy z wewnętrznym urządzeniem magazynującym dane, służący do uruchomienia Programu.

 5. Instalacja Programu – to proces polegający na skopiowaniu plików Programu do Komputera za pośrednictwem aplikacji instalacyjnej w celu wielokrotnego uruchamiania Programu.

 6. Dokument Gofin – oznacza plik z rozszerzeniem GOFIN, którego oryginalnym źródłem pochodzenia jest strona internetowa znajdująca się pod adresem www.druki.gofin.pl, stanowiąca własność Licencjodawcy.

 7. Cele własne – oznacza wykorzystywanie Programu tylko i wyłącznie wewnątrz organizacji Licencjobiorcy. Dopuszcza się wykorzystywanie Programu do prowadzenia rozliczeń Licencjobiorcy z urzędami oraz pracownikami zatrudnionymi w organizacji Licencjobiorcy. Jednocześnie zabrania się usługowego wykorzystywania Programu dla jednostek spoza organizacji Licencjobiorcy.

 8. Użytkowanie niekomercyjne – poprzez użytkowanie Programu w sposób niekomercyjny rozumie się przetwarzanie i wykorzystywanie Dokumentu(ów) Gofin przez Program w Celach własnych bez posiadania wykupionej licencji Programu do zastosowań komercyjnych.

 9. Dane rejestracyjne – to imię, nazwisko, firma oraz adres e-mail osoby dokonującej rejestracji programu.

 10. Rejestracja programu – to dobrowolny proces polegający na przekazaniu danych rejestracyjnych Licencjobiorcy Licencjodawcy.


§2. Prawa Licencjobiorcy

Licencjobiorca ma prawo do:

 1. Instalacji i użytkowania Programu na Komputerze.
  Licencjobiorca może dokonać instalacji Programu na jednym komputerze.

 2. Wykonania kopii zapasowej.
  Licencjobiorca może stworzyć jedną kopię zapasową Programu, na dysku lub innym nośniku i korzystać z niej wyłącznie w celu zainstalowania Programu na Komputerze. Wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne zastrzeżenia zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na kopii zapasowej Programu.

 3. Użytkowania niekomercyjnego.
  Licencjobiorca ma prawo użytkować program niekomercyjnie przy zachowaniu ograniczeń, które nakłada niniejsza licencja.


§3. Ograniczenia licencyjne

 1. Zabronione jest:
  1. Użytkowanie, Instalacje oraz wykonywanie kopii zapasowej Programu w sposób odbiegający od podanego w niniejszej licencji.

  2. Instalowanie Programu na komputerach będącymi np. serwerami plików (tzw. multipleksacja), celem udostępnienia grupowego wykorzystywania Programu.

  3. Przeprowadzanie procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji lub stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego Programu.

  4. Modyfikowanie Programu lub łączenie części lub całości Programu z innym programem.

  5. Wypożyczanie, dzierżawienie, sprzedaż, sublicencjonowanie, cedowanie, przenoszenie praw do Programu.

  6. Użytkowanie Programu w celach komercyjnych.

  7. Użytkowanie niekomercyjne Programu w celach innych, niż Cele własne.

  8. Publikowanie Programu jak i dokumentu(ów) GOFIN w sieci Internet bez zgody Licencjodawcy.


§4. Połączenie z siecią Internet

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie powoduje automatyczne nawiązywanie połączenia z siecią Internet w celu:

 1. rejestracji Programu,

 2. sprawdzenia dostępności nowszej wersji Programu,

 3. połączenia z witrynami znajdującymi się w domenie *.gofin.pl, które stanowią własność Wydawnictwa.

Licencjobiorca niniejszym wyraża na to zgodę.


§5. Prywatność

Dane rejestracyjne przekazywane w procesie rejestracji mogą zostać wykorzystane do wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, tylko w przypadku, kiedy w formularzu rejestracji wyrażono na takie działania zgodę.


§6. Gwarancja

Licencjodawca nie udziela gwarancji na Program.


§7. Odpowiedzialność Licencjodawcy

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z Programu, także za jego nieprawidłowe działanie.


§8. Naruszenie Licencji.

Licencjodawca ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z nadużyć Licencjobiorcy.


§9. Wymagania techniczne

Do prawidłowego funkcjonowania Programu, Komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe:

 • system operacyjny Windows (10, 8, 7),

 • procesor 1.5 GHz lub szybszy,

 • pamięć operacyjna RAM: 512 MB lub więcej,

 • 850 MB dla systemów 32 bitowych lub 2 GB dla systemów 64 bitowych wolnej przestrzeni na dysku twardym.


§10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Licencji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Licencji mają zastosowanie przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej Licencji, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

 4. §7 oraz §10 pkt 3 nie mają zastosowania do Licencjobiorcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.